Vilkår og Betingelser: Alt du Trenger å Vite på Casino.com

Les disse vilkårene nøye før du tar i bruk tjenestene på Mansion, og sikre at du forstår innholdet heri. Sammen med personvernpolitikken utgjør disse brukervilkårene en bindende avtale («avtalen») mellom deg og Mansion.

Når du registrerer en konto på Mansion, bekrefter du å ha lest og forstått disse brukervilkårene og personvernpolitikken, og du samtykker i at de skal gjelde for deg.

Hvis du ikke godtar ett eller flere av vilkårene eller personvernreglene, må du umiddelbart slutte å bruke tjenestene.

Hvis du er i tvil om dine rettigheter og forpliktelser i henhold til denne avtalen, bør du søke råd fra en advokat i din jurisdiksjon. Det er avgjørende at du kjenner lovene i din jurisdiksjon, før du registrerer deg. Mansion har intet ansvar overfor deg med hensyn til jurisdiksjon.

Utgave [16/05/2022]

1. FORMÅLET MED DISSE BRUKERVILKÅRENE

1.1 Formålet med disse brukervilkårene er å regulere det juridiske forholdet mellom Mansion og en spiller.

2. DEFINISJONER OG FORTOLKNING

2.1 Ordene og begrepene nedenfor, slik de brukes i denne kontrakten, skal ha den betydningen som er angitt her, med mindre konteksten tydelig tilsier noe annet, og skal regulere spillerens bruk av nettstedet.

2.1.1 Avtale: Disse brukervilkårene, sammen med personvernpolitikken, uttaksreglene og de generelle salgsvilkårene og husets spilleregler.

2.1.2 Innsats eller spill: i disse brukervilkårene skal begrepet omfatte, men ikke være begrenset til, veddemål, spill og spillinnsats i forbindelse med et, flere eller alle tjenestene som tilbys på nettsiden.

2.1.3 Enheter: betyr alle applikasjonsenheter, inkludert, men ikke begrenset til, datamaskiner, bærbare datamaskiner, mobiltelefoner, smarttelefoner, nettbrett eller andre mobilenheter, personlige digitale assistenter, PDA-telefoner som brukes for å bruke eller få adgang til nettstedet og delta i tjenestene.

2.1.4 Mansion, oss eller vi: Onisac Limited, en nettbasert spilloperatør

2.1.5 Mansion Group: Mansion, et datter- eller morselskap av Mansion, eller et datterselskap eller morselskap av Mansion.

2.1.6 Spiller: En person som innehar en spillerkonto og som bruker tjenestene.

2.1.7 Spillerkonto: en konto registrert hos Mansion på nettstedet.

2.1.8 Personvernpolitikk: Personvernpolitikken på Personvernpolitikk.

2.1.9 Representanter: representanter, styremedlemmer og ansatte.

2.1.10 Tjeneste eller tjenester: Alle spill, tjenester og tilhørende innhold eller programvare, i nedlastbart format eller ikke, tilgjengelig eller på annen måte brukt av deg gjennom nettstedet og som lar deg delta i tjenestene som tilveiebringes av Mansion. Tjenestene omfatter Mansions eget proprietære innhold, samt innhold fra tredjepartsleverandører.

2.1.11 Programvare: Programvaren som lisensieres av oss, inkludert alle programmer, databaser og annet avledet innhold, som krever nedlasting, som er tilgjengelig eller på annen måte brukes av deg gjennom nettstedet og som gjør det mulig for en spiller å spille online.

2.1.12 Brukervilkårene eller vilkårene: disse brukervilkårene.

2.1.13 Nettsted: www.casino.com.

2.2 I disse brukervilkårene, med mindre konteksten tilsier noe annet:

2.2.1 Henvisninger til disse brukervilkårene inkluderer henvisninger til eventuelle endrede brukervilkår som erstatter disse brukervilkårene;

2.2.2 Med mindre annet er oppgitt, dersom det oppstår konflikt mellom disse brukervilkårene og andre dokumenter som det henvises til i disse brukervilkårene, skal disse brukervilkårene gjelde;

2.2.3 Henvisninger til Mansion eller et selskap i Mansion Group skal anses for å inkludere alle respektive etterfølgere, begunstigede parter eller overtakere;

2.2.4 Avsnittsoverskriftene er kun for referanse og skal ikke påvirke fortolkningen av disse brukervilkårene.

2.2.5 Henvisninger til en «person» omfatter enhver enkeltperson, selskap, partnerskap, fellesprosjekt, forening, organisasjon, institusjon, fond eller byrå som har en tydelig juridisk karakter;

2.2.6 Henvisninger til kjønn omfatter alle kjønn, og henvisninger til entall skal også omfatte flertall, og omvendt.

2.2.7 Henvisninger til «vår server» eller «våre servere» skal, hvis hensiktsmessig, omfatte en henvisning til en tredjeparts server eller servere som brukes for å tilveiebringe tjenestene eller nettstedet;

2.2.8 Enhver setning som starter med ordene «omfatter» eller «inkludert» eller lignende begrep, er indikativ og skal ikke begrense betydningen av de påfølgende ordene, men tolkes «uten begrensning».

3. GODKJENNING AV DISSE BRUKERVILKÅRENE

3.1 Ved å registrere en konto hos Mansion, bekrefter du at du har lest og forstått disse brukervilkårene, som kan endres fra tid til annen, og du bekrefter at disse skal styre din bruk av tjenestene.

3.2 Du bekrefter at disse brukervilkårene inneholder:

3.2.1 Husets spillregler;

3.2.2 Personvernpolitikken;

3.2.3 Generelle vilkår og betingelser for bonus;

3.2.4 Bonusreglene;

3.2.5 Uttakreglene; og

3.3 Dersom det oppstår konflikt mellom vilkårene og husets spillregler, skal prioritetsrekkefølgen være som følger:

3.3.1 brukervilkårene; og

3.3.2 husets spillregler

3.4 Denne avtalen gjelder for bruk av tjenestene og trer i kraft så snart du merker av godkjennelsesboksen under registreringsprosessen og oppretter spillerkontoen din. Ved å merke av denne boksen bekrefter du overfor oss at du har lest, forstått og godtatt disse brukervilkårene. Du bekrefter at du er gammel nok til å spille lovlig i det landet du bruker tjenestene fra.

3.5 Ved å bruke tjenestene samtykker du i brukervilkårene. Alle vesentlige endringer i brukervilkårene skal formidlers skriftlig og godkjennes av deg før endringene implementeres.

3.6 For informasjonsformål, økt forståelse og enkel adgang fra spillerens side, kan disse brukervilkårene bli publisert på ulike språk. Hver versjon vil inneholde de samme prinsippene, men det er kun den engelskspråklige versjonen som skal styre det juridiske forholdet mellom deg og oss. Dersom det oppstår konflikt mellom en ikke-engelsk og engelsk utgave av disse brukervilkårene, skal den engelske utgaven gjelde.

3.7 Eventuelle rettigheter som ikke uttrykkelig gis i disse brukervilkårene, er forbeholdt.

3.8 Spilltjenester som leveres av Mansion via nettstedet, lisensieres og reguleres av Gibraltar Gambling Commissioner, under Remote Gambling Licence Nr. 053.

3.9 Hvis du ikke fullt og helt samtykker med disse brukervilkårene, må du umiddelbart slutte å bruke tjenestene.

4. ENDIRNGER I BRUKERVILKÅRENE

4.1 Mansion forbeholder seg retten til å endre, modifisere og oppdatere disse brukervilkårene, bonusreglene, uttaksreglene, husets spillregler og personvernpolitikken, når som helst. Mansion forbeholder seg også retten til å endre, enten helt eller delvis, vilkårene for eventuelle kampanjer. Dersom det utføres en vesentlig endring i disse brukervilkårene, vil spilleren motta et varsel om dette, før endringen gjennomføres. Når et slikt varsel utstedes, vil spilleren måtte godta de nye brukervilkårene, før han kan få tilgang til tjenestene våre igjen.

4.2 Fortsatt bruk av, tilgang til og deltakelse i tjenestene gjennom nettstedet eller enheter etter slikt varsel, skal utgjøre din godkjenning av de oppdaterte brukervilkårene, bonusreglene, uttaksreglene, personvernpolitikken og husets spillregler.

4.3 Disse brukervilkårene utgjør hele avtalen og forståelsen mellom deg og oss, og kan ikke endres, unntatt der dette er uttrykkelig tillatt iht. punkt 4.1 over. For å unngå enhver tvil er det slik at dette uttrykkelig utelukker enhver variasjon i disse brukervilkårene som er gitt muntlig, på chat, SMS, e-post eller andre kommunikasjonsmidler, utilsiktet eller annet, av vår individuelle kundeservicerepresentant eller en annen representant for Mansion.

4.4 Mansions rett til å endre, modifisere og oppdatere disse brukervilkårene iht. punkt 4.1 inkluderer retten til å novere den til et selskap i Mansion Group som en del av omstrukturering eller omorganisering av virksomheten.

5. ÅPNING AV KONTO

5.1 For å spille på Mansion og bruke tjenestene, må du fylle ut søknaden om åpning av konto og medlemskapet på den måten som angis på nettsiden («søknad om medlemskap»).

5.2 Ved å samtykke i disse brukervilkårene, godtar og erklærer du at du har angitt riktige personopplysninger og at kilden til alle midler du bruker på nettsiden stammer fra lovlige aktiviteter, og at du ikke vil bruke nettstedet til ulovlig eller bedragersk aktivitet, inkludert (men ikke begrenset til) hvitvasking av penger slik det defineres av lovene som gjelder for deg og/eller et eller flere selskaper i Mansion Group.

5.3 En person kan ikke be om å åpne en spillerkonto eller inneha en spillerkonto hvis nevnte person ikke skal være innehaver av spillerkontoen, eller hvis han opptrer på vegne av en tredjepart.

5.4 Du har bare lov til å åpne én spillerkonto på nettstedet, og Mansion forbeholder seg retten til å stenge alle åpne spillerkonti dersom flere er åpne under samme navn eller knyttet til samme person. Hvis en person har åpnet flere spillerkonti på nettstedet, skal Mansion har rett til å foreta enhver handling som er tillatt under disse vilkårene, herunder at Mansion kan kreditere den første spillerkontoen som spilleren åpnet hos Mansion med saldoer fra de andre spillerkontiene som ville ha blitt stengt. Hvis Mansion har rimelig grunn til å tro at spilleren har begått eller forsøkt å begå svindel, forbeholder Mansion seg retten til å avbryte enhver handling i så måte, uten at det skal berøre andre handlinger eller føre til oppsigelse av denne avtalen.

5.5 Vi forbeholder oss retten til å avvise din søknad om medlemskap, og en spillerkonto kan stenges etter Mansions eget forgodtbefinnende. Med forbehold om disse brukervilkårene, inkludert vilkårene som tillater Mansion å holde tilbake utbetaling av gevinster, skal alle kontraktmessige forpliktelser fra spillerens eller Mansions side, der disse ble inngått før spillerkontoen ble stengt, overholdes.

5.6 En spiller skal ikke gi en tredjepart autorisasjon til å bruke spillerkontoen, men en spiller vil være ene og alene ansvarlig for eventuelle tap som påløper som følge av at en tredjepart bruker spillerkontoen deres. Spilleren må umiddelbart melde fra til Mansion hvis de mistenker at en annen person har fått adgang til spillerkontoen deres, og spilleren skal gi full støtte til Mansion under etterforskningen av problemet.

5.7 Spilleren skal ikke be om eller opprette en spillerkonto hvis han befinner seg i en jurisdiksjon der det å søke om opprettelse av en spillerkonto og/eller bruk av våre tjenester er ulovlig eller strider mot loven. Det er spillerens ansvar å påse at det ikke er tilfelle. Mansion forbeholder seg retten til å suspendere og/eller si opp en spillerkonto omgående, dersom Mansion oppdater at spillerkontoen ble åpnet i et land der det er ulovlig å få tilgang til tjenestene.

5.8 Ingen ledere, styremedlemmer, ansatte, konsulenter eller representanter i Mansion, et selskap i Mansion Group eller et tilknyttet selskap, ei heller deres familier (i dette punktet omfatter «familie» ektefelle, partner, foreldre, barn eller søsken til de ovennevnte personene) har lov til å åpne eller inneha en spillerkonto eller direkte eller indirekte benytte seg av tjenestene. Hvis dette punktet ikke etterfølges, forbeholder Mansion seg retten til å stenge spillerkontoen umiddelbart, ugyldiggjøre eventuelle innsatser og stanse utbetalingen av eventuelle gevinster.

6. SPILLERENS PERSONOPPLYSNINGER

6.1 Personopplysninger som Mansion kan etterspørre for registrering inkluderer, men er ikke begrenset til: fornavn, etternavn, fødselsdato, hjemmeadresse, e-postadresse, telefonnummer, språk, valuta for eventuelle innskudd og uttak, samt ID-kortnummer.

6.2 Det er spillerens ansvar å sikre at all informasjon som gis til Mansion er riktig, nøyaktig og oppdatert.

6.3 Det er spillerens ansvar å beskytte sitt bankkort mot tap og tyveri, og spilleren bør umiddelbart kontakte Mansions kundeservice dersom kortet går tapt eller blir stjålet.

6.4 Brukernavnet ditt må ikke være uanstendig, truende, rasistisk, støtende, nedsettende, ærekrenkende eller krenke en tredjeparts immaterielle rettigheter eller eiendomsrettigheter. Hvis Mansion, etter eget forgodtbefinnende, finner at brukernavnet ditt er upassende, vil kundeservice be deg om å endre det. Hvis du nekte å gjøre dette, forbeholder Mansion seg retten til å si opp spillerkontoen din.

6.5 Mansion forutsetter at alle transaksjoner foretas av spillerkontoens rettmessige innehaver og derfor er gyldige. Mansion skal ikke under noen omstendigheter være ansvarlig for tap som påføres spilleren som følge av uautorisert bruk eller misbruk av personopplysninger.

6.6 Mansion vil bruke strenge sikkerhetsforanstaltninger for å beskytte spilleres personopplysninger mot autorisert tilgang. Spilleren er ene og alene ansvarlig for å sikre sitt brukernavn og passord, og enhver handling som forekommer på grunn av adgang til tjenesten gjennom ditt brukernavn og passord.

6.7 Dine personopplysninger skal holdes konfidensielle og behandles i samsvar med vår personvernpolitikk. Vi vil ikke dele dine personlige data eller innsatsinformasjon, med mindre vi pålegges å gjøre det i henhold til gjeldende lover, forskrifter eller rettsordre fra de relevante spillmyndighetene. Vi forbeholder oss retten til å utlevere dine personopplysninger til våre betalingstjenester og finansinstitusjoner, i den grad det er nødvendig for å fullføre betalinger for tjenestene.

6.8 Informasjonskapsler brukes også på nettstedet for å tilby rask og effektiv service og lar deg gjøre bruk av nettstedet og tjenestene på en effektiv måte. Ytterligere detaljer er å finne i våre Retningslinjer for informasjonskapsler.

6.9 Du finner ytterligere informasjon om Mansions bruk av spilleres personopplysninger i vår personvernpolitikk.

7. LISENS FOR BRUK AV TJENESTENE

7.1 Vi gir deg herved en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar lisens for bruk av tjenestene i samsvar med disse brukervilkårene, og underlagt følgende vilkår:

7.1.1 Du er minst 18 år gammel, eller av lovlig alder iht. lovene som gjelder for landet du bor i, og du er i stand til å ta ansvar for dine handlinger;

7.1.2 Alle opplysninger som inkluderes i registreringsskjemaet som sendes til Mansion er sann, nøyaktig, fullstendig og samsvarer med navnene som vises på bankkortene som brukes til innskudd og utbetaling av gevinster. Vi forbeholder oss retten til å stenge spillerkontoen din dersom informasjonen som er gitt til Mansion viser seg å være feil, unøyaktig, ufullstendig eller bedragersk. Det er ditt ansvar å informere oss om eventuelle endringer i opplysningene du har gitt oss, så snart som mulig.

7.1.3 Bruk av tjenestene er en rettighet som gis til deg personlig, for å spille sjansespill på Internett. Denne rettigheten gis til deg for personlige, ikke kommersielle, hensikter;

7.1.4 Du kan ikke under noen omstendigheter tillate en tredjepart å bruke spillerkontoen, passordet eller identiteten din for å få adgang til tjenestene;

7.1.5 Du forstår reglene og prosedyrene for alle spillene som tilbys på nettstedet;

7.1.6 Det er ditt ansvar å notere deg utbetalingsforholdet eller oddsen som gjelder for hvert spill før du legger ned innsats, og du godtar at utbetalingsforholdet og oddsen kan endres fra tid til annen;

7.1.7 Vi forbeholder oss retten til å ikke frigjøre midler som mistenkes å være knyttet til eller stamme fra kriminelle handlinger til deg;

7.1.8 Du godtar at det er strengt forbudt å legge ut eller overføre til nettstedet og/eller enheter, eller til andre spillere, ulovlig, trakasserende, fornærmende, truende, injurierende, ærekrenkende, uanstendig, inflammatorisk, rasistisk eller etnisk upassende, pornografisk og bespottelig materiale, eller materiale som kan utgjøre eller oppfordre til handlinger som vil anses som kriminelle, medføre sivilt straffeansvar eller på andre måter bryte lover;

7.1.9 Du vil ikke opprette eller tilveiebringer måter (herunder, uten begrensning, emulatorer) som gjør at programvaren kan brukes av andre.

7.1.10 Du samtykker i at når du spiller sjansespill gjennom tjenestene, betyr det at du står i fare for å tape penger. Det er ene og alene ditt ansvar å påta deg tapene som følge av bruk av spillerkontoen;

7.1.11 Du samtykker i at våre tjenester forbrukes umiddelbart idet du spiller. Derfor kan vi ikke returnere eller refundere varer, eller, med mindre vilkårene sier noe annet, avlyse spill så snart de er plassert. Hvis du spiller et spill på nettstedet med ekte penger, trekkes pengene fra spillerkontoen din umiddelbart.

7.1.12 Du bekrefter at du ikke vil bryte eller prøve å bryte eller manipulere Mansions sikkerhetstiltak på noen måte. Hvis Mansion har rimelig mistanke med hensyn til dette punktet, forbeholder Mansion seg retten til å suspendere eller avslutte spillerkontoen din umiddelbart, til å ikke kreditere deg for gjenstående beløp på spillerkontoen, og til å nekte deg adgang til nettstedet (og alle andre nettsted) og tjenestene som tilbys av oss;

7.1.13 Du bekrefter at med hensyn til tjenestene vil du ikke bruke eller prøve å bruke martingal-strategi eller programvare som vi mener er utstyrt med kunstig intelligens;

7.1.14 Du samtykker i at dersom Mansion med rimelighet bestemmer at du har brukt eller forsøkt å bruke et produkt som er utstyrt med kunstig intelligens i forbindelse med våre tjenester, har Mansion rett til å suspendere eller avslutte spillerkontoen din umiddelbart, unnlate å refundere beløpet som er kreditert til spillerkontoen din og til å nekte deg adgang til nettstedet (og alle andre nettsted) og tjenestene som tilbys av oss;

7.1.15 Du erkjenner at det er strengt forbudt for en spiller å selge og/eller overta konti til/fra en annen spiller eller å overføre midler fra deres konti til en annen spillers konto.

7.1.16 Vi tillater bare adgang til tjenestene gjennom sikre nettverk som bruker kryptering av brukernavn og passord. Du kan ikke spille eller legge ned innsats uten å gå gjennom vår kundesikkerhetspålogging;

7.1.17 Du vil ikke prøve eller bruke teknologi som er utformet for å skjule eller villede om din IP-adresse eller virkelige lokasjon.

7.2 Når denne avtalen sies opp, skal lisensen som ble gitt i henhold til punkt 7.1 automatisk tilbakekalles, og du skal slutte å bruke programvaren og skal avinstallere programvaren fra enheten din.

8. IDENTIFIKASJON OG ALDERSVERIFISERING

8.1 Hvis du er under 18 år gammel, kan du ikke bruke nettstedet og tjenestene.

8.2 Du kan bare bruke nettstedene og tjenesten hvis du er av lovlig alder for å spille sjansespill i din jurisdiksjon.

8.3 Mansion forbeholder seg retten til å be om bevis på alder og identiteten til en spiller, når som helst, for å hindre at mindreårige får tilgang til nettsidene. Enhver spiller som registrerer seg på nettstedet må vise en gyldig form for identifikasjon, adresse, e-postadresse og telefonnummer.

8.4 Ved å registrere en konto og godta disse brukervilkårene, gir du oss autorisasjon til å verifisere og bekrefte din identitet og alder.

8.5 For å verifisere en spillers identitet og sikre at de har lovlig alder for sjansespill utfører vi regelmessige kontroller.

8.6 Hvis en slik kontroll ikke kan bekrefte at en spiller er minst 18 år gammel, forbeholder Mansion seg retten til å be om aldersbevis.

8.7 Alderen din må verifiseres for å sikre at du har lovlig alder for å spille. Hvis vi ikke har kunnet verifisere alderen din innen 72 timer etter ditt første innskudd, vil vi inntil denne verifiseringen er fullført forbeholde oss retten til å:

8.7.1 fryse splillerkontoen din;

8.7.2 tilbakeholde tilgang til midler;

8.7.3 hindre fremtidig gamblingsaktivitet på kontoen din.

8.8 Hvis du finnes å være mindreårig når aldersverifiseringsprosessen er avsluttet, vil alle innskudd på spillerkontoen returneres, og eventuelle gevinster og/eller bonuser blir ugyldige.

8.9 Hvis vi fortsatt ikke klarer å bekrefte alderen din gjennom være vanlige kontroller, vil vi sende en e-post til din registrerte e-postadresse for å etterspørre en kopi av et av følgende dokumenter; fødselsbevis, førerkort, pass, signert kredittavtale, nasjonalt ID-kort.

8.10 I tillegg samtykker du i at hvis Mansion (utelukkende etter eget forgodtbefinnende) krever ytterligere bekreftelse på din identitet, at Mansion kan sende en e-post til din registrerte e-postadresse og be om kopier av to av følgende dokumenter, der minst ett av disse viser din fødselsdato: fødselsbevis, førerkort, pass, signert kredittavtale, nasjonalt ID-kort, forbruksregning eller kontoutskrift (maks. 3 måneder gammel), som må gis til Mansion for å fullføre Mansions verifikasjonsprosess. Hvis disse dokumentene etterspørres, kan det ikke gjennomføres uttak før dokumentene er levert til Mansion.

8.11 For å godkjennes må alle dokumentene være i akseptabel stand (etter Mansions oppfatning, etter eget forgodtbefinnende) og være leselige. Spillerkontoens brukernavn må tas med i kommunikasjonen, for å sikre at kontrollen er fullført omgående.

9. YTTERLIGERE BRUKSVILKÅR

9.1 Du garanterer:

9.1.1 at du handler på egne vegne; og

9.1.2 at du ikke setter inn penger som stammer fra kriminelle eller andre ulovlige eller uautoriserte aktiviteter.

9.2 9.2 Du samtykker i at vi eller et betalingsselskap på våre vegne vil håndtere alle finansielle transaksjoner («betalingsbehandler»). Du samtykker i at betalingsbehandleren forbeholder seg retten til å holde tilbake alle betalinger dersom betalingsbehandleren har grunn til å tro eller har mistanke om at du er innblandet i, eller har vært delaktig i, bedragersk, kolluderende, ulovlig eller uanstendig aktivitet.

9.3 9.3 Du godtar at du ene og alene er ansvarlig for å tilveiebringe og vedlikeholde alt datautstyr og telekommunikasjonsutstyr og internettjenester som du trenger for å bruke tjenestene. Vi er ikke ansvarlig for eventuelle tap du påføres som følge av feil på datautstyr, telekommunikasjonsnettverk og/eller internettilgang.

9.4 Du garanterer at du ikke vil begå noen handlinger eller oppføre deg på en måte som skader omdømmet til Mansion eller et selskap i Mansion Group.

9.5 Du garanterer at du ikke samarbeider ulovlig eller prøver å samarbeide ulovlig med andre spillere under spillingen.

9.6 DU garanterer at du ikke er en potensielt eksponert person («PEP») og at du ikke er angitt på noen internasjonal sanksjonsliste.

10. VÅRE RETTIGHETER OG VÅRT ANSVAR

10.1 Mansion er ikke ansvarlig for mulig adgang til en spillerkonto fra en tredjepart, og skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap som påføres som følge av ulovlig bruk av en spillers passord fra en tredjepart uten autorisert adgang, og/eller for transaksjoner der en spillers navn eller passord ble registrert riktig.

10.2 Vi vil bruke dine personlige data for å la deg bruke tjenestene og utføre handlinger som er relevante for din deltakelse i tjenestene. Vi kan også bruke dine personlige data for å informere deg om endringer, nye tjenester og kampanjer som vi tror du kan ha interesse av. Hvis du ikke ønsker å motta slik direkte markedsføring, kan du velge bort denne tjenesten. Mansion vil ikke utveksle og/eller distribuere e-postadresser eller spilleres personopplysninger med tredjeparter.

10.3 Mansion forbeholder seg retten til, etter eget forgodtbefinnende, å melde fra om mistenkelige transaksjoner og overføre all informasjon til de relevante myndigheter, uten å varsle deg. I slike tilfelle frasier du det alle rettigheter, uansett art, som kan være anerkjent noe sted, om kommunikasjon av slik informasjon. I tillegg forbeholder Mansion seg retten til å holde tilbake alle midler som Mansion mener stammer fra juks, bedrageri eller ulovlig aktivitet og der det er nødvendig, uten å overfor deg oppgi grunnene til tilbakeholdingen av midlene.

10.4 Mansion forbeholder seg retten til å, etter eget forgodtbefinnende, suspendere, endre, avslutte, tilbakekalle bruken av og/eller legge til elementer i tjenestene, enten midlertidig eller permanent, når som helst og uten varsel eller kompensasjon, forutsatt samsvar med selskapets lovmessige forpliktelser og oppfylling av alle andre forpliktelser som er inngått under disse brukervilkårene.

10.5 Vi forbeholder oss retten til å forespørre om deg, inkludert kredittkontroller gjennom tredjeparts kreditt- og finansinstitusjoner. Vi forbeholder oss også retten til å be om informasjon om pengekilder.

11. FORBUDTTE JURISDIKSJONER

11.1 Enkelte land har ikke behandlet lovligheten av sjansespill på Internett, mens andre har bestemt at slike spill er ulovlige. Bruk av tjenestene er ikke ment for personer som i henhold til loven ikke har lov til å bruke dem. Tjenestenes tilgjengelighet skal ikke tolkes som et tilbud eller en invitasjon fra vår side til å bruke tjenestene i land der det er ulovlig.

11.2 Ved å få tilgang til tjenestene bekrefter du at du ikke befinner deg i et land der det er ulovlig å spille sjansespill på internett. Mansion vil uttrykkelig ikke akseptere spillere fra følgende land: Afghanistan, Antigua og Barbuda, Australia, Østerrike, Belgia, Belarus, Bolivia, Bosnia-Hercegovina, Bulgaria, Burundi, Kambodsja, Den sentralafrikanske republikken Colombia, Kongo, Kroatia, Kypros, Republikken Tsjekkia, Eritrea, Estland, Etiopia, Frankrike, Gazastripen, Tyskland, Hellas, Guatemala, Guinea Bissau, Haiti, Hong Kong, Ungarn, Iran, Irak, Israel, Den demokratiske republikk Laos, Liberia, Libya, Litauen, Macau, Myanmar, Nederland, De nederlandske Antillene, Nicaragua, Nord-Korea, Pakistan, Filippinene, Polen, Portugal, Romania, Russland, Sierra Leone, Slovakia, Slovenia, Somalia, Sør-Sudan, Spania, Sudan, Sveits, Syria, Tadsjikistan, Den demokratiske republikken Tyrkia, Turkmenistan, Uganda, Ukraina, Storbritannia, Amerikas forente stater, Vanuatu, Venezuela, Vestbredden (okkupert territorium av det palestinske territoriet), Yemen og Kirgisistan, Zimbabwe, i tillegg skal innbyggere i Singapore blokkeres fra å få tilgang til nettstedet(er) i sin helhet.

11.3 Mansion forbeholder seg retten til å suspendere en spillerkonto hvis den brukes til å få tilgang til nettstedet fra et land der det er ulovlig å spille sjansespill på Internett eller som er oppført i punkt 12.2.

11.4 Du er ene og alene ansvarlig for å holde deg informert om lovene som gjelder i din jurisdiksjon når det gjelder bruk av tjenestene.

12. ANVARLIG SPILLING

12.1 Mansion etterstreber å tilveiebringe en sikker og ansvarlig plattform der spillerne kan bruke tjenestene. Mansion er fullt forpliktet til å hjelpe spillere som viser potensielle tegn på problematisk gamblingatferd og hjelpe spillere som kan være i fare for å bli avhengige, ved å hjelpe dem med å søke hjelp, ta tak i problemene og få nødvendige råd og hjelp, utfra hva som er nødvendig.

12.2 Mansion tilbyr følgende

(a) Kontobegrensninger – du kan angi daglige, ukentlige og månedlige innskuddsgrenser. Eventuelle vilkår for kontobegrensning gjelder utelukkende for din bruk av tjenestene på denne nettsiden, ikke for andre spillerkonti du eventuelt innehar i Mansion Group.

(b) Realitetssjekk – vår «realitetssjekk»-funksjon gir deg en påminnelse når du har spilt i en forhåndsvalgt tidsperiode.

(c) Time Out - hvis du ønsker å begrense spillingen i en kort tidsperiode (opptil 6 uker), kan du gjøre det ved å følge får timeout-prosedyre, som du finner på nettsiden for ansvarlig spilling. Når denne prosessen er fullført, vil vi stenge kontoen din midlertidig, og du vil ikke ha adgang til den. Du kan be om «timeout» i 24 timer, en uke, en måned eller en annen rimelig tidsperiode på opptil 6 uker. Når denne perioden er fullført, åpnes kontoen din automatisk igjen og du kan fortsette å spille. Tidsavbrudd gjelder for alle kontoer som er åpnet på alle nettsteder som drives av Mansion Group, men det kan ta opptil 48 timer før det trer i kraft på alle våre merkevarer.

(d) Selvekskludering – Hvis du ønsker å begrense spillingen din, kan du gjøre det ved å følge prosedyren for selvekskludering. Når denne prosessen er fullført, stenges kontoen din og eventuell utestående saldo returneres til deg. Eventuelle utestående spill som allerede er plassert, vil forbli åpne og avgjøres i henhold til våre spilleregler. Du kan stenge en konto eller egenutestenge deg selv i minst 6 måneder og maksimalt 5 år. Hvis du velger å egenutestenge deg, vil ikke kontoen kunne åpnes eller brukes under utestengelsesperioden. Under utestengelsesperioden vil vi gjøre alt vi kan for å hindre deg i å spille. Du må imidlertid ikke prøve å spille hos oss, og vi kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle påfølgende følger eller tap (uansett årsak) som du påføres eller pådrar deg hvis du fortsetter å spille gjennom ytterligere konti der du har endret registreringsinformasjonen din eller der du oppgir villedende, unøyaktige eller uriktige opplysninger eller på andre måter prøver å omgå egenutestengelsen. Ingen gevinster som er generert på en konto som bryter med en selvekskluderingsavtale vil bli behandlet, med ytterligere midler annulleres og det totale innskuddsbeløpet returneres til betalingsmåten som ble brukt. Vi vil ikke gjenåpne egenutestengte konti, men etter utløpsperioden kan du ringe oss for å åpne kontoen din igjen. Vi vil gi deg en 24 timers betenkningsperiode, der du kan velge å fortsette utestengelsen.

12.3 Du finner ytterligere informasjon om våre gamblingshåndteringsverktøy og egenutestengelse på vår nettside for ansvarlig spilling.

12.4 Nettsiden for ansvarlig spilling inneholder også veiledning om hvordan du kan hindre at mindreårige får adgang til tjenestene.

13. INNSKUDD

13.1 Gå til innskuddssiden for informasjon om hvordan du foretar innskudd.

14. UTTAK

14.1 Se uttaksreglene for informasjon knyttet til uttak.

15. AKSEPT AV SPILL OG GEVINSTER

Aksept av spill og avbrudd

15.1 Spill plasserer gyldig hvis brukernavnet og passordet ditt er riktig angitt, forutsatt at det er tilstrekkelig med midler på spillerkontoen din.

15.2 Det er ditt ansvar å sørge for at detaljene i spillene dine er korrekte. Når spillet ditt er godtatt og innsatsen er bekreftet av Mansion, kan den ikke tilbakekalles, kanselleres eller endres.

15.3 Casino.com godtar bare spill som er plassert på nettet. pill aksepteres ikke i noen annen form, det vil si (e-post, telefon eller faks osv.) Hvis en slik forespørsel mottas, annulleres innsatsen, gevinsten eller tapet.

15.4 Spill blir ansett som gyldige og godtatt av Mansion når innsatsen er valgt og du klikker på Spill-bekreftelsesknappen. Spilldetaljene/-utfallet vil være tilgjengelig og vist på skjermen i spillerens kontohistorikk.

15.5 Alle spill loggføres og registreres i transaksjonsloggdatabasen.

15.6 Minimumsbeløpet for et spill er 1 kr.

15.7 Når det gjelder ethvert spill, er avgjørelsen fra Mansion endelig. Hvis du ønsker å bestride avgjørelsen vår, kan du se punkt 17 for klageprosedyren vår.

15.8 Du godtar at vår Tilfeldig tall-generator (RNG) bestemmer stokking og fordeling av kort, utfallet av spillene og andre tilfeldig genererte prosesser som er en del av tjenestene våre. Du godtar at utfallet av RNG er endelig.

15.9 I tilfelle et avbrutt eller frakoblet spill: Hvis det oppstår en åpenbar feil eller eller feil deltaker er angitt for hvilken som helst hendelse, skal alle spill som er plassert på den hendelsen ugyldiggjøres. I tilfelle funksjonsfeil i CASINO.COMs programvare eller nettsted, forbeholder CASINO.COM seg retten til å annullere alle spill som er plassert.

Gevinster

15.10 Gevinstene dine er eksklusive innsatsbeløpet.

15.11 Casino.com forbeholder seg retten til å annullere ethvert spill som kan ha blitt godtatt når kontoen ikke hadde tilstrekkelige midler til å dekke spillet. Hvis en konto har utilstrekkelige midler som et resultat av et innskudd som er kansellert av betalingsbehandlerparten, forbeholder Casino.com seg retten til å kansellere ethvert spill som kan ha blitt akseptert med tilbakevirkende kraft.

15.12 Alle gevinster krediteres spillerkontoen din. Hvis noen midler krediteres spillerkontoen din ved en feil, forbeholder Mansion seg retten til å fjerne slike midler og annullere transaksjoner som involverer slike midler, enten på det aktuelle tidspunktet eller i ettertid.

15.13 Betaling av eventuelle skatter, avgifter og gebyrer som kan gjelde for gevinsten din i henhold til gjeldende lover, er ene og alene ditt ansvar.

15.14 Casino.com forbeholder seg retten til å holde tilbake betaling og å erklære spill på en hendelse som ugyldig hvis vi har bevis for at følgende har skjedd: (i) integriteten til arrangementet er blitt stilt spørsmål til, eller (ii) kamprigging har funnet sted . Beviset kan være basert på størrelsen, volumene eller mønsteret av spill som er plassert hos Casino.com på tvers av noen eller alle av våre spillkanaler.

15.15 Casino.com forbeholder seg retten til å avvise hele eller deler av enhver spillforespørsel i samsvar med vilkårene og betingelsene som styrer deltakelsen din i våre tjenester, etter vårt skjønn. Individuelle spillforespørsler kan vurderes og en alternativ pris eller innsats kan tilbys etter eget skjønn. Når det gjelder ethvert spill, er avgjørelsen fra Mansion endelig. Hvis du ønsker å bestride avgjørelsen vår, kan du se punkt 18 for klageprosedyren vår

15.16 Gevinster krediteres kundens konto etter bekreftelse av det endelige offisielle resultatet.

15.17 Den maksimale gevinsten fra ett enkelt casinospinn / én enkel casinoinnsats er 5 000 000 kr, med unntak av jackpottgevinster.

16. RETNINGSLINJER FOR BONUS

16.1 Se våre generelle vilkår og betingelser for bonus for informasjon knyttet til bonuser og kampanjer.

17. KUNDEKLAGER OG TVISTER

17.1 Spillerklager tas alvorlig av Mansion.

Fremføring av en klage – Første nivå

17.2 Hvis du har en klage eller har problemer med tjenestene, kan du klage til kundestøtteteamet. Gå til Kontakt oss-siden for å finne ut hvordan du kan kontakte oss.

17.3 Eventuelle klager eller krav, uansett art, herunder med hensyn til spillerkontoen (spillforløp, transaksjoner og annet) eller saldoen på spillerkontoen, skal kommuniseres med oss så snart som mulig, ved at du kontakter kundestøtteteamet, og senest 6 måneder etter at problemet oppsto.

17.4 Mansion forplikter seg til å besvare klager med resultatet av undersøkelsen innen en måned fra klagen ble levert, og vil gjøre sitt ytterste for å løse de aktuelle problemene raskt.

Henvisning av en klage - Andre nivå

17.5 Hvis du av en eller annen grunn ikke er fornøyd med hvordan Mansion har løst klagen din, kan du velge at saken skal henvises til en tvisteløsningstjeneste.

17.6 17.6 Spillere kan henvise klagene for behandling av Gibraltar Gambling Commissioner. Bruk følgende lenke for å sende en klage til Gibraltar Gambling Commissioner: https://www.gibraltar.gov.gi/finance-gaming-and-regulations/gambling-commissioners-advice-complainants.

17.7 Eventuelt kan du bruke plattformen for «nettbasert tvisteløsning» (https://ec.europa.eu/consumers/odr/) for å levere en klage.

17.8 Hvis en spiller sender inn en klage eller et krav i samsvar med punkt 17.5 til 17.7, forbeholder Mansion seg til enhver tid, uten forutgående varsel og med forbehold om eventuelle påfølgende prosesser, å stenge spillerens konto, nekte tilgang til hele eller deler av tjenestene, og særlig til å nekte å godta en innsats eller en transaksjon eller å trekke tilbud om tilbud fra Mansion avventning av konklusjonen av saksbehandlingen.

18. AVSLUTNING OG SUSPENDERING AV SPILLERKONTI

Slik avslutter du spillerkontoen din

18.1 Du kan når som helst stenge spillerkontoen din. Kontakt kundestøtte ved å bruke e-post, telefon eller chat for å be om stenging av spillerkontoen din. Spillere varsles (umiddelbart i forbindelse med telefon- eller chatforespørsler, eller på e-post tilbake hvis forespørselen kommer via e-post) om at kontoen er stengt. Før mottak av dette varselet, er kontoen fremdeles åpen og spilleren er fortsatt ansvarlig for enhver aktivitet som skjer på kontoen i løpet av denne tiden.

18.2 Når du avslutter spillerkontoen, underlagt andre vilkår, kan du ta ut det gjenstående beløpet på kontoen i samsvar med uttaksreglene.

Suspendering av spillerkontoen

18.3 Uten å begrense vår anledning til å bruke andre rettsmidler som kan være tilgjengelige for Mansion, forbeholder Mansion seg retten til å avslutte eller suspendere spillerkontoen din og/eller annullere eventuelle tilknyttede spill og/eller holde tilbake midler på spillerkontoen din, etter vårt eget forgodtbefinnende, dersom vi har grunn til å tro en eller flere av følgende:

18.3.1 at du har mer enn én spilerkonto på nettstedet;

18.3.2 at du har angitt uriktige personopplysninger under registrering av en spilerkonto, eller at du har angitt opplysninger som tilhører en annen person;

18.3.3 at navnet på spillerkontoen din ikke stemmer overens med navnet på kreditt- eller debetkort eller andre betalingskonti som brukes til innsats og innskudd på Mansion;

18.3.4 at du ikke er gammel nok til å spille i din jurisdiksjon;

18.3.5 at du, med vilje eller utilsiktet, har tillatt en annen person til å bruke spillerkontoen, eller at du på annen måte har misbrukt spillerkontoen.

18.3.6 at du har spilt i takt med andre spillere, som en del av en klubb, gruppe el. lign., eller lagt inn innsatser på en koordinert måte med andre spillere som innebærer de samme valgene;

18.3.7 at Mansion mottar et krav om «chargeback» eller «refusjon» via en innskuddsmekanisme som brukes på spillerkontoen din;

18.3.8 at det viser seg at du samarbeider, jukser, hvitvasker penger eller foretar deg en form for bedragersk aktivitet;

18.3.9 at det viser seg at du har benyttet deg av systemer (herunder maskiner, datamaskiner, programvare eller andre automatiserte systemer som f.eks. bots osv.) som er utviklet spesifikt for å slå spillsystemet på tjenestene, eller har benyttet deg av spillteknikker som har som mål å omgå husets vanlige fordel i spillene på tjenestene;

18.3.10 at du handler på andres vegne eller på andre måter samspiller med andre eller er engasjert i ulovlig eller bedragersk aktivitet mens du samhandler med tjenestene;

18.3.11 at du har brutt et eller flere av disse brukervilkårene;

18.3.12 at du handler på en måte som er skadelig for vår virksomhet;

18.3.13 at du har erkjent at du er, eller vi har rimelig grunn til å tro at du har, et problem med spillavhengighet;

18.3.14 at det er ulovlig for deg å samhandle med tjenestene på noen måte;

18.3.15 at vi ikke kan bekrefte din registrerte adresse eller kontaktnummer;

18.3.16 at det har forekommet misbruk av en kampanje, bonuser eller andre tilbud fra oss;

18.3.17 Mansion er pålagt å gjøre det etter loven;

18.3.18 at det pågår en vedvarende tvist mellom Mansion og spilleren;

18.3.19 at det viser seg at du er PEP eller angitt på en sanksjonsliste.

18.4 18.4 Umiddelbart etter oppsigelse av denne avtalen av en av partene, vil Mansion refundere beløpet på spillerkontoen din, minus eventuelle uttaksgebyrer.

18.5 All informasjon om innhentes under registreringsperioden skal beholdes selv etter at spillerkontoen er avsluttet. Denne informasjonen beholdes av regulatorirske årsaker, for å hindre svindel og hvitvasking av penger. Mansion forbeholder seg retten til å samarbeide fullt og helt med politiet og andre offisielle myndigheter, i forbindelse med etterforskning av ulovlig aktivitet på nettstedet.

18.6 Når kontoen avsluttes, godtar og anerkjenner du at dine rettigheter til å bruke nettstedet eller tjenestene skal opphøre umiddelbart.

18.7 Ditt eneste oppreisningsmiddel ved oppsigelse av kontoen din av oss, uansett grunn, knyttet til punkt ‎18.3.1 til 19.3.19, skal være tilbakebetaling av eventuelle ikke omtvistede saldobeløper du har, og vi skal ikke ha noe annet ansvar overfor deg.

19. SOVENDE KONTI

Closing your Player Account

19.1 «Sovende» spillerkonti er definert som spillerkonti som du ikke har gått inn på eller brukt med ekte penger i løpet av en sammenhengende periode på 180 dager.

19.2 Så snart spillerkontoen din finnes å være sovende, skal vi har rett til å belaste deg et administrasjonsgebyr tilsvarende 5 % av den totale kontosaldoen («administrasjonsavgift»). Minstefradragsbeløpet er 150 kr eller tilsvarende i en annen valuta, og maksimumsbeløpet er 5000 kr eller tilsvarende i en annen valuta. Vi trekker administrasjonsavgiften fra spillersaldoen din hver trettiende (30) dag fra det øyeblikket kontoen blir sovende. Du vil bli gitt 30 dager skriftlig varsling via e-post om at kontoen din er i ferd med å bli sovende og underlagt administrasjonsgebyrer.

19.3 Vi slutter å trekke fra administrasjonsavgiften for spillkontoen hvis spillkontoen aktiveres igjen ved at du legger inn en innsats.

19.4 Når spillerkontoen din når null og/eller en negativ saldo som følge av fradragene i administrasjonsavgiften, vil spillerkontoen din bli stengt.

19.5 Selv om du ikke velger å reaktivere spillerkontoen, kan du når som helst kontakte kundeservice for å be om å ta ut gjenværende saldo.

19.6 Dersom en spillerkonto forblir sovende og ikke brukes av deg eller brukes til spilling med ekte penger i en sammenhengende periode på 180 dager fra den ble sovende, og hvis kontoen også har en saldo, skal vi fortsette å kontakte deg for å betale tilbake eventuelle gjenværende midler. Hvis dette ikke er mulig, blir den resterende saldoen på denne kontoen fjernet ved utgangen av ytterligere 1 år fra den ble sovende, og kontoen stenges.

20. SKADESLØSHOLDELSE

20.1 “Dormant” Ved å godta disse brukervilkårene, samtykker du i å holde oss skadesløs, forsvare og fri Mansion, alle selskaper i Mansion Group og deres representanter for eventuelle krav, skader, tap (enten direkte eller indirekte), tap av omdømme, tapt profitt, kostnader eller utgifter som er påført Mansion, et selskap i Mansion Group eller deres representanter, inkludert, men ikke begrenset til alle advokatutgifter i forbindelse med:

20.1.1 ditt brudd på disse vilkårene, rettighetene til en tredjepart eller en lov eller forskrift;

20.1.2 din adgang til nettsiden;

20.1.3 spilling eller annen bruk av tjenestene (av deg eller en annen person);

20.1.4 nedlasting av programvaren på en enhet;

20.1.5 enhver handling/rettssak, krav, eller klage fra en tredjepart mot Mansion eller et Mansion Group-selskap som skyldes at du har overtrådt disse vilkårene og/eller eventuelle relevante lover eller rettigheter til en tredjepart;

20.1.6 din svindel, uærlighet eller kriminelle handling.

21. IMMATERIELLE RETTIGHETER

21.1 Alle rettigheter, varemerker, patenter og andre immaterielle rettigheter på ethvert materiale eller innhold (inkludert, men ikke begrenset til, programvare, data, applikasjoner, informasjon, tekst, fotografier, musikk, lyder, videoer, grafikk, logoer, symboler, kunstverk og annet materiale eller bevegelige bilder) som finnes på nettstedet («innhold»), tilhører Mansion eller har blitt gitt til vår fordel av rettighetseierne, som en del av tjenesten. Ingen bruk av slikt innhold eller immaterielle rettigheter forbundet med det uten skriftlig og uttrykkelig samtykke fra eieren er tillatt. Med enerett.

21.2 Spesielt, med hensyn til innholdet (helt eller delvis), er det forbudt for spilleren å delta i forbudte handlinger, som angitt nedenfor (samlet, «forbudte handlinger»):

21.2.1 Salg, overføring, utleie eller underkontrahering av innholdet;

21.2.2 Å endre, redigere, modifisere, tilpasse eller omstrukturere innholdet på noen måte;

21.2.3 Å kopiere, distribuere, utføre eller prøve å få tilgang til innholdets kildekode, uansett formål;

21.2.4 Å bruke nettstedet til ulovlige formål eller på en måte som er i strid med disse brukervilkårene.

21.3 Hvis en spiller utfører en ulovlig handling, vil spilleren holdes helt og holdent ansvarlig for alle skader, kostnader og utgifter som oppstår som følge av det.

21.4 Spilleren kan kopiere innholdet i uendret form til privat bruk på sin egen datamaskin, mobiltelefon eller annen adgangsinnretning, hvis og i den grad en slik kopi kreves for riktig bruk av tjenestene.

21.5 Spilleren skal umiddelbart informere Mansion hvis de blir kjent med uautorisert bruk av eller kopiering av innhold eller andre deler av nettstedet eller uautorisert adgang til et nettsted eller uautoriserte aktiviteter, inkludert, men ikke begrenset til, forbudte handlinger knyttet til tjenestene, utført av en person eller enhet. Spilleren samtykker i å gi Mansion all den hjelp som er nødvendig for søk som Mansion utfører i samsvar med informasjonen som spilleren har gitt Mansion.

22. GARANTIUNNTAKELSE

22.1 Du samtykker i at du har valgt å bruke tjenestene villig, og for egen risiko og etter eget skjønn.

22.2 Mansion tilbyr tjenestene «som de er», uten garantier, forsikringer, forpliktelser eller andre erklæringer, verken uttrykte eller underforståtte, juridiske eller annet.

22.3 Mansion utelukker hermed alle vilkår, betingelser og garantier, uttrykte eller underforståtte, inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte garantier, kommersielle forhold og/eller forhold av tilfredsstillende kvalitet, evne og tilpasningsevne til et bestemt formål, ferdigstillelse eller presisjon av tjenesten og applikasjonen med hensyn til manglende respekt for lover og regler.

22.4 Det forblir ditt ansvar å beskytte systemet fra alle datavirus, og Mansion skal ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for eventuelle tap i forbindelse med eventuelle virus. Dersom det forekommer viruser på våre systemer, forbeholder vi oss retten til å suspendere tjenestene.

22.5 Vi garanterer ikke at:

22.5.1 tjenestene er fullstendig sikre og feilfrie;

22.5.2 tjenestene oppdateres regelmessig;

22.5.3 feil i tjenestene rettes opp regelmessig;

22.5.4 adgang til tjenestene forblir uavbrutt;

22.5.5 tjenestene er fri for virus og programvarefeil;

22.5.6 tjenesten vil være kontinuerlig i drift;

22.5.7 tjenestene er tilstrekkelige;

22.5.8 innholdet på nettstedet eller innhold som innhentes gjennom nettstedet, inkludert søkeresultater, er tilstrekkelig og pålitelig.

22.6 Mansion vil ikke bli holdt ansvarlig for eventuelle handlinger eller utelatelser fra en internettleverandør eller andre tredjeparter, inkludert de som du kan ha inngått kontrakt med for å få tilgang til tjenestene. I tilfelle tvister mellom Internett-leverandøren og deg selv, kan Mansion ikke bli part i saken, og slike saker skal ikke på noen måte påvirke spillerens forpliktelser under denne kontrakten.

22.7 Dersom det oppstår feil i forbindelse med generering eller kommunisering av et resultat, spillutfall eller andre elementer i tjenestene, inkludert tilfeldige tallgeneratorer som brukes i enkelte spill på tjenestene, skal vi ikke være ansvarlig overfor deg for slike feil, og Mansion forbeholder seg retten til å annullere alle innsatser på de berørte spillene. Innsatsen din vil blir returnert.

22.8 Ingenting i disse brukervilkårene skal ekskludere eller begrense Mansions ansvar der dette ikke tillates av de gjeldende lover.

23. ANSVARSBEGRENSNING

23.1 Ingenting i disse brukervilkårene har til hensikt å:

23.1.1 utelukke eller begrense vårt ansvar for svindel eller for død eller personskade som følge av vår uaktsomhet; eller

23.1.2 begrense dine lovbestemte rettigheter (lovbestemte rettigheter inkluderer for eksempel at vi tilveiebringer tjenestene med en rimelig standard og innen rimelig tid).

23.2 Unntatt under punkt ‎23.1 over og unntatt i forbindelse med gevinster som lovmessig skal betales til deg i samsvar med disse brukervilkårene, vil vårt maksimale ansvar overfor deg i forbindelse med en hendelse eller serie hendelser være begrenset til det største av:

23.2.1 der slikt ansvar er knyttet til en bestemt innsats, verdien av innsatsen du betalte;

23.2.2 der slikt ansvar er knyttet til feilaktig bruk av midler på din spillerkonto, hvis beløpet er mistet eller feilplassert; eller

23.2.3 ti tusen pund (100 000 kr).

23.3 Alltid underlagt punkt ‎23.1 og ‎23.2, skal vi ikke være ansvarlig for tap for deg eller en tredjepart som ikke med rimelighet kunne forventes da du registrerte deg eller inngikk en transaksjon for tjenestene, for eksempel for tap av inntekt, forretninger eller profitt, eller informasjon som blir tapt eller korrumpert, inkludert, men ikke begrenset til, eventuelle skader eller tap du påføres som følge av:

23.3.1 bruk av våre tjenester i strid med disse brukervilkårene (herunder bruk av tjenestene til kommersielle formål eller i forretningsøyemed);

23.3.2 feil som oppstår som følge av utstyret du bruker til å få adgang til tjenestene, nettstedet, telefonsentralen eller mobilapplikasjonene, eller feil i et nettverk (inkludert feil fra internettleverandøren din);

23.3.3 eventuelle ufullstendige, uleselige, tapte eller forsinkede transaksjoner (inkludert som følge av teknisk feil);

23.3.4 skade på utstyret ditt (F.eks. datamaskin, bærbar datamaskin, TV, mobil, smarttelefon, nettbrett, spillkonsoll eller annen internettaktivert enhet) eller for tap eller korrumpering av data som følge av din bruk av nettstedet, tjenestene eller mobilapplikasjoner (og vi verken kan eller vil garantere at filer du laster ned er fri for virus, kontaminering eller ødeleggende funksjoner).

23.3.5 nøyaktigheten, fullstendigheten eller valutaen til informasjonstjenester som tilveiebringes av oss eller tredjeparter (inkludert, men ikke begrenset til, priser, løpere, tider, resultater, liveresultater eller generell statistikk);

23.3.6 eventuelle tap som oppstår som følge av din feilbruk eller misbruk av spillerkontoen eller våre tjenester;

23.3.7 eventuelle unnlatelser fra vår side mht. samhandling med deg, der vi kan ha bekymringer knyttet til dine aktiviteter;

23.3.8 hendelser som er utenfor vår kontroll og tilfeller av force majeure;

23.3.9 vår avslutning eller suspensjon av spillerkontoen i samsvar med disse brukervilkårene;

23.3.10 din bruk, eller en tredjeparts bruk, av tjenestene, innholdet eller en lenke på nettstedet;

23.3.11 enhver endring, suspendering eller avbrytning av tjenestene, eller

23.3.12 enhver feilfunksjon i tjenestene.

23.4 Dersom en feil medfører profitt, enten den skal innhentes eller krediteres til spillerkontoen din, forbeholder Mansion seg retten til å gjøre krav på eventuelle gevinster du kan ha fått som et resultat av slike feil, og du vil være pålagt å omgående refundere beløpet innhentet til Mansion og melde fra til Mansion om feilen. Mansion forbeholder seg retten til å, etter eget forgodtbefinnende, trekke fra et beløp tilsvarende det du kan ha mottatt på spillerkontoen ved en feil.

23.5 Du anerkjenner, i forbindelse med bruken av tjenestene, at du ikke har noen krav overhodet mot noen representanter for et selskap i Mansion Group.

24. GJELDENDE LOV/JURISDIKSJON

24.1 Denne avtalen, dens tolkning og gjennomføring, samt alle andre juridiske forhold mellom partene i denne kontrakten, er underlagt lovene i Gibraltar.

24.2 Du binder deg herved ugjenkallelig til den ikke-eksklusive til domstolene i Gibraltar, forutsatt alltid at dette ikke skap påvirke Mansions rett til å gå til sak i en annen jurisdiksjon, ei heller skal slike rettslige handlinger eller saker i en annen jurisdiksjon hindre Mansion i å gå til sak eller utøve rettsmidler i en annen jurisdiksjon.

25. BRUDD PÅ DISSE BRUKERVILKÅRENE

25.1 Mansion forbeholder seg retten til å benytte seg av alle lovlig tilgjengelige rettsmidler i forbindelse med brudd på disse brukervilkårene.

26. KOBLINGER TIL TREDJEPARTERS NETTSTEDER

26.1 Dette nettstedet kan inneholde koblinger til tredjeparters nettsteder utenfor nettstedet, som ikke drives av Mansion. Koblinger til tredjeparters nettsteder tilveiebringes utelukkende for din bekvemmelighet, og Mansion er ikke ansvarlig for, og vil ikke gjøre noe for å sikre, at innholdet i slike koblinger er nøyaktig, betimelig eller vedlikeholdt.

26.2 Mansion verken godkjenner eller går god for, og gir ingen garantier for innholdet eller personvernpraksisen på, tredjeparters nettsteder, produkter eller tjenester det reklameres for, som selges eller på andre måter gjøres tilgjengelig gjennom slike tredjepartsnettsteder.

26.3 Mansion skal ikke være ansvarlig, i kontrakt, tort, uaktsomhet eller på annen måte, for eventuelle tap eller skade som oppstår som følge av eller på noen måte er knyttet til din bruk av koblinger til eksterne nettsteder som tilveiebringes på nettstedet.

26.4 Med mindre det angis uttrykkelig skal Mansion ikke under noen omstendighet anses for å være knyttet til en uttalelse, mening, varemerke eller tjenestemerke, logo, tegn eller andre innretninger som vises på eksterne nettsteder, eller for produkter og tjenester det reklameres for, som selges eller på andre måter gjøres tilgjengelig fra tredjeparters nettsteder, eller for personer som kan være knyttet til tredjeparters nettsteder, uansett måte.

27. GENERELT

27.1 Dersom Mansion unnlater å utøve sine rettigheter i henhold til disse brukervilkårene, skal det ikke utgjøre et generelt frafall av disse rettighetene.

27.2 Hvis en del av denne avtalen finnes å være ugyldig eller ikke håndhevbar, skal den ugyldige eller ikke håndhevbare delen anses som erstattet av en gyldig, håndhevbar bestemmelse som så kraftig som mulig gjenspeiler hensikten med en opprinnelige bestemmelsen, mens resten av avtalen skal være i full effekt.

27.3 Denne avtalen og eventuelle dokumenter det henvises til heri skal utgjøre hele avtalen mellom Mansion og deg og skal erstatte eventuelle tidligere avtaler, forståelser eller ordninger, både muntlige og skriftlige. Vi anerkjenner begge at vi ikke har støttet oss på garantier, lovnader eller forpliktelser som er gitt av eller antydet av noe som har blitt sagt eller skrevet i forhandlinger mellom oss, unntatt slik det uttrykkelig er angitt i denne avtalen.

Sist oppdater [16/05/2022]